Ośrodek Pomocy Społecznej Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Obrzycko, dnia 19 sierpnia 2015r.

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA

ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko

I. Podstawowe wymagania:
   1) obywatelstwo polskie,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
   4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
   5) umiejętność pracy pod presją czasu,
   6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
   7) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
   8) wykształcenie średnie lub wyższe,
   9) posiadany staż pracy w administracji samorządowej.

II. Dodatkowe wymagania:
   1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
   2. doświadczenie w obsługiwaniu programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i centralnej aplikacji statystycznej,
   3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
   4. umiejętność analizy dokumentów,
   5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
   6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
   1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
   2. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
   3. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
   4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
   5. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
   6. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z  funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
   7. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
   8. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
   2. stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
   3. czas pracy: pełen etat.

V. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys,
   2. CV,
   3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
   4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
   5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
   6. kopie świadectw pracy,
   7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
   9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

VI. Składanie ofert:
   Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 01.09.2015r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyniki  naboru na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zostaną upowszechnione na stronie internetowej  BIP Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

                                                                                                                               Kierownik
                                                                                                             Ośrodka  Pomocy Społecznej
                                                                                                                             w Obrzycku
                                                                                                                       /-/Aleksandra Libera
 Wyświetleń strony: 1709
Data wytworzenia: 19-08-2015, 13:35:28 przez Marcin Greczka
Opublikowano: 19-08-2015, 13:48:48 przez Marcin Greczka

Drukuj | Powiadom znajomego