Ośrodek Pomocy Społecznej Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Obrzycko, dnia 28 stycznia 2016r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA

ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko

 

I. Podstawowe wymagania:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      osoba nie karana za przestępstwa umyślne,

4)      umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,

5)      umiejętność pracy pod presją czasu,

6)      znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

7)      znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,

8)      wykształcenie wyższe,

 

II. Dodatkowe wymagania:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 2. doświadczenie w obsługiwaniu programów komputerowych świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i centralnej aplikacji statystycznej,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 4. umiejętność analizy dokumentów,
 5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 2. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
 3. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
 5. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z  funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 7. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 8. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

  

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
 2. stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
 3. czas pracy: pełen etat.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. CV,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

 

VI. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 10.02.2016r. do godz. 12.00.

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta pracy na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyniki  naboru na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zostaną upowszechnione na stronie internetowej  BIP Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Kierownik

Ośrodka  Pomocy Społecznej

W Obrzycku

/-/Aleksandra LiberaWyświetleń strony: 1889
Data wytworzenia: 28-01-2016, 12:05:31 przez Marcin Greczka
Opublikowano: 28-01-2016, 12:45:16 przez Marcin Greczka

Drukuj | Powiadom znajomego