Ośrodek Pomocy Społecznej Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Obrzycko, dnia 5 listopad 2014r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA
ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
 
            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko
 
I. Podstawowe wymagania:
1)      obywatelstwo polskie,
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)      osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4)      umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
5)      umiejętność pracy pod presją czasu,
6)      znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
a)      znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
b)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
c)      ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d)      ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
e)      ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
f)       ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych.
7)      wykształcenie minimum średnie, mile widziana specjalność: finanse i rachunkowość
 
II. Dodatkowe wymagania:
 1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 2. obsługa programów komputerowych
 3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 4. umiejętność analizy dokumentów,
 5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2.  prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
 3. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
 4. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 5. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
 6. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 8. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 9. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
 2. stanowisko pracy: referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 3. czas pracy: pełen etat.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys,
 2. CV,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 
VI. Składanie ofert:
 
Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 21.11.2014r.
W zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Oferta pracy na stanowisko referenta  ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyniki naboru na stanowisko referenta  ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej  BIP Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
W Obrzycku
/-/Aleksandra Libera
 
 


Wyświetleń strony: 2856
Data wytworzenia: 05-11-2014, 13:54:01 przez Marcin Greczka
Opublikowano: 05-11-2014, 14:13:28 przez Marcin Greczka

Drukuj | Powiadom znajomego