OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA

ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko

I. Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
7) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
8) wykształcenie średnie lub wyższe,
9) posiadany staż pracy w administracji samorządowej.

II. Dodatkowe wymagania:
1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
2. doświadczenie w obsługiwaniu programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i centralnej aplikacji statystycznej,
3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
4. umiejętność analizy dokumentów,
5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
2. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
3. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
5. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
6. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z  funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
7. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
8. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
2. stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
3. czas pracy: pełen etat.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys,
2. CV,
3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
6. kopie świadectw pracy,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

VI. Składanie ofert:
Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 01.09.2015r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyniki  naboru na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zostaną upowszechnione na stronie internetowej  BIP Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik
Ośrodka  Pomocy Społecznej
w Obrzycku
/-/Aleksandra Libera