OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA
ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
 
            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko
I. Podstawowe wymagania:
1)      obywatelstwo polskie,
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)      osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4)      umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
5)      umiejętność pracy pod presją czasu,
6)      znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
a)      znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
b)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
c)      ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d)     ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
e)      ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
f)       ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych.
7)      Wykształcenie średnie lub wyższe
8)      Posiadany co najmniej 3 letni staż  w administracji samorządowej na stanowisku referenta Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych
II. Dodatkowe wymagania:
 1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 2. znajomość programów komputerowych świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i centralnej aplikacji statystycznej
 3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 4. umiejętność analizy dokumentów,
 5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2.  prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
 3. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
 4. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 5. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
 6. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 8. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 9. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
 2. stanowisko pracy: referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 3. czas pracy: pełen etat.
V. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys,
 2. CV,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
VI. Składanie ofert:
Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 28.04.2015r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Oferta pracy na stanowisko referenta  ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyniki naboru na stanowisko referenta  ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej  BIP Ośrodka Pomocy Społecznej
              Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Obrzycku
       /-/Aleksandra Libera