OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA

 1. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko

 

 1. Podstawowe wymagania:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
  • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
  • znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
  • wykształcenie wyższe,

 

 1. Dodatkowe wymagania:
 1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 2. doświadczenie w obsługiwaniu programów komputerowych świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i centralnej aplikacji statystycznej,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 4. umiejętność analizy dokumentów,
 5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 2. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
 3. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
 5. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 7. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 8. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
 2. stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
 3. czas pracy: pełen etat.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys,
 2. CV,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

 

 1. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 10.02.2016r. do godz. 12.00.

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta pracy na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

W Obrzycku

/-/Aleksandra Libera