Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO KIEROWNIKA KLUBU SENIOR+ w Słopanowie
utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
-edycja 2022

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
ul. Jana Pawła II 1
63-520 Obrzycko

II. OKREŚLENIE STANOWISKA
Kierownik Klubu Senior + w Słopanowie

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOWI
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).
3. Staż pracy: co najmniej 3 lat dla zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy Klub Senior+.
2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
3. Umiejętności:
– sprawnej organizacji i planowania pracy,
– skutecznego komunikowania się ,
– analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków.
4. Samodzielność i kreatywność.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Umiejętność obsługi komputera.
7. Obowiązkowość, zaangażowanie, dyspozycyjność.
8. Zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań.
9. Wysoka kultura osobista.

V. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Kierowanie bieżąca działalnością Klubu Senior+.
2. Realizacja Programu działalności Klubu Senior+.
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior+.
5. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior+.
6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+.
7. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem oraz rezygnacją seniorów z pobytu w Klubie.
8. Opracowanie Planu Pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją.
9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.
10. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących seniorów.
11. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów.
12. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudnienia specjalistów w Klubie Senior+.
13. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów.
14. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
15. Organizowania form wsparcia dla seniorów.
16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu.
17. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
18. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
19. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
20. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie „Senior+” w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów.
21. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz Gminy Obrzycko/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku w zakresie polityki senioralnej oraz realizacja projektów .
22. Kreowanie długofalowej lokalnej polityki senioralnej, realizacja działań wynikających z celów zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy.
23. Promocja działań na rzecz seniorów.
24. Odpowiedzialność za otwieranie i zamykanie wejścia głównego do Klubu „Senior +” w Słopanowie.
25. Odpowiedzialność za zabezpieczenie kluczy od budynku Klubu „Senior +” w Słopanowie.

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU
1. Miejsce wykonywanej pracy: Klub Senior+ w Słopanowie 8 , 64-520 Obrzycko
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnością oraz praca administracyjno – biurowa.
3. Współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.
4. Okres zatrudnienia: od lutego 2023.
5. Praca w terenie oraz poza terenem Gminy Obrzycko – wycieczki, wyjazdy.
6. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze ¼ etatu z możliwością zwiększenia do ½ etatu w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej działalności Klubu. Klub Senior+ powinien zapewnić tygodniowo co najmniej 20 godzinną ofertę usług. Klub Senior+ we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż
6 %.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopię świadectw pracy.
5. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.
9. Podpisana klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1; 64-520 Obrzycko lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie w terminie do 25.01.2023 do godziny 15.30.

Postępowanie rekrutacyjne:
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty.
Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1.
Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie”
Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych OPS w Obrzycku oraz na stronach internetowych www.bip.opsobrzycko.pl
Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru przez okres 1 miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną przekazane do składnicy akt OPS.
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

/-/ Bernadeta Markiewicz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, z siedzibą w Obrzycku przy al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, adres e-mail: opsobrzycko@poczta.onet.pl; reprezentowany przez Kierownika OPS w Obrzycku.
II. Inspektor Ochrony Danych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: opsobrzycko@poczta.onet.pl) lub korespondencyjnie (adres powyżej) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania.
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które ogłoszono niniejszy nabór, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne przepisy szczególne.
Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa.
Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/Pana dobrowolności.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych.
1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji.
2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji.
VI. Okres przechowywania danych.
Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.
VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
IX. Odbiorcy danych.
W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją.
X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane