Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta ds. księgowości

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

1.Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko

2.Określenie stanowiska urzędniczego:
– stanowisko referent ds. księgowości – pełen wymiar czasu
– planowane  rozpoczęcia pracy: 6 maja 2019r.

3.Wymagania niezbędne:
•Obywatelstwo polskie,
•Wyksztalcenie wyższe ekonomiczne o specjalności : rachunkowość, finanse, ekonomia lub średnie ekonomiczne + 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,
•Posiadanie pełnej  zdolności do czynności  prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
•Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•Nieposzlakowana opinia,
•Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4.Wymagania dodatkowe:
•Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
•Posiada wystarczając wiedze i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,
•Praktyczna znajomość pakietu MS Office, MS Excel,  Płatnik, księgowość budżetowa ,
•Znajomość przepisów prawa:
a) Ustawa o pracownikach samorządowych,
b) Ustawa o samorządzie gminnym,
c) Ustawa o ochronie danych osobowych,
d) Kodeks postepowania administracyjnego,
e) Prawo zamówień publicznych,
f) Ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości,
g) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
•Posiada predyspozycje osobiste tj.
– przestrzeganie przepisów prawa,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, spostrzegawczość,
– opanowanie i dyskrecja,
– umiejętność pracy w zespole.

5.Zakres wykonywania zadań:
•Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
•Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
•Dekretacja dokumentów księgowych,
•Uzgadnianie sald rachunków z wierzycielami i dłużnikami,
•Prowadzenie rozliczeń z tytułu zawieranych umów cywilno-prawnych,
•Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych składników majątku jednostki,
•Sporządzania naliczenia odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazywanie  naliczonych odpisów oraz nadzór nad prawidłowością potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
•Sporządzania zapotrzebowania na środki,
•Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki.

6.Wymagane dokumenty:
•Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
•Kserokopie świadectw pracy,
•Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ,
•Kwestionariusz osobowy
•Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
•Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą Z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018r. poz. 1260)
•Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego)

7.Warunki pracy i płacy:
•Praca w księgowości, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
•Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, bezpieczne warunki pracy.
•Budynek piętrowy wyposażony w windę,

8.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty można składać osobiście w pokoju nr 220 lub 218 Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko w zaklejonej kopercie              z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości”.
Termin składania dokumentów :  do dnia 29 marca 2019r. do godziny 13.00
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.opsobrzycko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.
Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obrzycku

/-/Aleksandra Libera