OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA
ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko

I. Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
a) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
e) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
f) ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych.
7) Wykształcenie wyższe – kierunek administracja
8) 10 lat doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej na stanowisku referenta Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych

II. Dodatkowe wymagania:
1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
2. znajomość programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Centralnej Aplikacji Statystycznej
3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
4. umiejętność analizy dokumentów,
5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
3. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
4. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
5. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
6. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
7. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
8. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
9. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1
2. stanowisko pracy: referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
3. czas pracy: pełen etat.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys,
2. CV,
3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
6. kopie świadectw pracy,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

VI. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 1 w terminie do: 14.04.2015r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Oferta pracy na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
W Obrzycku
/-/Aleksandra Libera