Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

referenta ds. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku mieszczącym się przy ul. Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko

 

I. Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy           kalkulacyjnych,
7) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
8) wykształcenie średnie lub wyższe.

II. Dodatkowe wymagania:

1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
2.doświadczenie w obsługiwaniu programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i centralnej aplikacji statystycznej,
3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
4. umiejętność analizy dokumentów,
5. kreatywność, komunikatywność, dokładność,
6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
7. mile widziany staż pracy w administracji samorządowej

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1.przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
2.sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
3.sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
4.prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem, komornikami,
5.przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
6.sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z  funduszu alimentacyjnego , świadczeń rodzinnych,
7.przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp,
8.odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1
2. stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
3. czas pracy: pełen etat.

V. Wymagane dokumenty:
1.  życiorys,
2.  CV,
3.  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4.  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
5.  kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
6.  kopie świadectw pracy,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
8. klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

VI. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1 w terminie do: 30 kwietnia  2019r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyniki  naboru na stanowisko referenta  ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zostaną upowszechnione na stronie internetowej  BIP Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik
Ośrodka  Pomocy Społecznej
w Obrzycku

/-/Aleksandra Libera