Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Nr 5/2021
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku
z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Na podstawie art. 7 pkt.4 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla pracowników samorządowych poza niedzielami i świętami, zgodnie z przepisami określającymi wymiar obowiązującego czasu pracy, dniami wolnymi od pracy są soboty

§ 2. Za dni świąteczne przypadające w wolne soboty pracodawca wyznacza inne dni wolne od pracy

§ 3. W 2021 roku za święto przypadające w sobotę, wyznacza się następujący dzień wolny:
• 04 czerwca 2021 r. za dzień 1 maja 2021r (sobota)

§ 4. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.